Hvite Bussers pedagogiske plattform

Dette er Hvite Bussers pedagogiske plattform, som ligger til grunn for alle vår klasseturer.
Skrevet av:
Hvite Busser
Publisert: 28. februar 2023

En reise til fortiden – for å bygge fremtiden

Mennesker er sårbare og feilbarlige. Tilgivelse, nestekjærlighet og solidaritet er nødvendig for at mennesker skal vokse og utvikle seg. Den enkeltes personlige overbevisning og samvittighet skal tas på alvor slik at alle kan tenke, tro og ytre seg fritt. Elevene skal selv bidra til å ivareta menneskeverdet og reflektere over hvordan de kan forhindre at det krenkes

Overordnet del av læreplanen kap. 1.1

 

Visjon

Hvite Bussers visjon er «en fremtid med menneskeverd, uten rasisme og ekstremisme». For å etterstrebe dette arrangerer Hvite Busser dannelsesreiser til steder hvor menneskeverd har blitt krenket og hvor menneskerettigheter i dag står sentralt i det historiske formidlingsarbeidet. Vi har et ansvar for å formidle tidsvitnenes historier gjennom dokumentasjon, film og nedtegnelser. Som deltakere på våre reiser får ungdom utfordret egne holdninger og tanker om demokrati, menneskeverd og menneskerettigheter. Målet med våre turer er å inspirere til kritisk tenkning og refleksjon, derfor har vår undervisning ingen fasitsvar. Vi ønsker å gi ungdom verktøy til å forstå, gjenkjenne og bekjempe krenkelser av menneskeverdet.

 

Hva er en dannelsesreise?

Hvite Busser gir menneskerettighetsundervisning hvor vi trekker linjer fra Holocaust og dehumaniserende politiske ideologier gjennom historien til  situasjoner hvor menneskeverdet og menneskerettighetene blir utfordret i dag. På denne måten settes menneskerettighetene i en historisk kontekst, samtidig som elevene får oppdage hvordan fremmedfiendtlighet, trakassering og rasisme fremdeles er tilstede i hverdagen og våre liv. Ungdommene vil erfare ulike eksempler på at demokrati, ytringsfrihet og religionsfrihet ikke er en selvfølge, men en samfunnsorganisering vi alle må ville og bidra til gjennom gjensidig respekt for enkeltmenneskets grunnleggende rettigheter – uavhengig av uenighet i politiske, kulturelle og religiøse spørsmål.

På reise med Hvite Busser opplever elevene læring med alle sanser. Elevene får faglig påfyll av kunnskap om historiske forbrytelser mot menneskeverdet, og dagens utfordringer knyttet til menneskerettigheter og respekt for menneskelig, kulturelt og religiøst mangfold. Blant annet gjennom besøk i tidligere konsentrasjonsleirer får de ta, føle og kjenne på de historiske konsekvensene av forbrytelser mot menneskeverdet. På denne måten virkeliggjøres den faglige kunnskapen i større grad for elevene. Gjennom oppgaveløsning og egenarbeid blir de utfordret til egenrefleksjon i møte med moralske utfordringer både historisk og i samtiden.

Vi har som mål å motvirke at ofrene for brudd på menneskerettigheter dehumaniseres, eller at menneskerettighetsbruddene generaliseres. Gjennom identifikasjon ønsker vi å gi elevene innsikt i de prosessene som ligger bak menneskers valg og handling. I undervisningen har vi et ansvar for å bevare verdigheten til dem det undervises om.

Hvite Busser baserer seg på disse verdiene: Kunnskap, Toleranse og Fellesskap.

Kunnskap

Kunnskap innebærer å kjenne til og forstå fakta, begreper, teorier, ideer og sammenhenger innenfor ulike fagområder og temaer.

Overordnet del av læreplanen kap. 2.2

I en globalisert og digitalisert verden kommer informasjon fra alle kanter og elevene må selv være i stand til å vurdere informasjonens troverdighet. Vår formidling tar sikte på å bekjempe stemmer som hevder at Holocaust ikke fant sted. Elevene vil på tur med Hvite Busser trene på kildekritikk.. Dette vil knyttes opp mot utfordringer elevene møter i dagens samfunn; preget av konspirasjonsteorier og falske nyheter.

Elevene skal videre utfordres til å se historien fra ulike ståsted, og dermed også oppleve hvordan kunnskap kan se ulikt ut fra ulike perspektiv. Vi illustrerer med dette hvordan «vanlige» mennesker er i stand til å forbryte seg grovt mot menneskeverdet.

Formidlingsarbeidet til Hvite Busser skjer gjennom besøk til nasjonale og internasjonale minnesteder og åsteder som tematiserer Holocaust og andre verdenskrig, men også steder som representerer overgrep mot menneskeverdet og brudd på menneskerettighetene frem til vår egen tid, som for eksempel Utøya-senteret, Rjukan og Elverum.

Toleranse

Toleranse er å anerkjenne andres rett til å mene noe annet enn det man selv eller flertallet mener. Toleranse er en viktig verdi og egenskap i møte med «noe» man er sterkt uenig i. Det innebærer evnen til å håndtere meningsmotstand og respektere andres synspunkt. Toleranse omfatter likevel ikke krenkelser av egne eller andres rettigheter. Balansen mellom aksept for uenighet og motstand mot krenkelser er grunnleggende for demokratisk samfunnsdeltakelse og essensiell for målet om et samfunn med respekt for enkeltmenneskets verdi.

På reise med Hvite Busser blir elevens toleranse utfordret i møte med historier, minnesteder og åsteder hvor vanlige mennesker også var brutale overgripere. Videre må elevene i grupper diskutere verdispørsmål og løse oppgaver som inviterer til et mangfold av perspektiver, men som ikke har noen klare svar.

 

Fellesskap

Vennskap skaper tilhørighet og gjør oss alle mindre sårbare. Når vi selv opplever å bli anerkjent og vist tillit, lærer vi å verdsette både oss selv og andre.

Overordnet del av læreplanen kap. 3.1 

Fellesskap er en grunnleggende verdi i et velfungerende demokrati. Hvite Busser arbeider for å myndiggjøre elever som aktive borgere, og gi dem verktøy til å påvirke og delta i demokratisk debatt og utvikling.  I det globale fellesskapet er det viktig at elevene bærer med seg mangfoldskompetanse, samt forståelse og aksept for at det i samfunnet er ulike perspektiver og verdier. Å erkjenne medansvar for fellesskapet er en sentral demokratisk forutsetning.

Opplevelsen av fellesskap styrkes på ulike måter på en reise i regi av Hvite Busser  For det første skapes fellesskap underveis. Gjennom å løse opp skolehverdagens struktur plasseres elevene i nye sosiale læringsarenaer, og fellesskap oppstår gjennom alternativ læring, felles opplevelser og nye inntrykk. Planlegging og gjennomføring av en reise med Hvite Busser kan videre styrke hjem-skole samarbeid, bidra til felles dugnadsinnsats og bygge fellesskap i foreldregruppen. Slik erfaring av fellesskap kan bidra til økt trivsel og forebygge utenforskap før, under og etter reisen med Hvite Busser.

 

Hvite Busser – reis bakover, tenk fremover