Gratisprinsippet i skolen

Tekst fra Udir.no Oppdatert august 2023

Klasseturer

Turer som er en del av opplæringen, skal være gratis for elevene, jf. opplæringsloven § 2-15 og § 3-1. Dersom man er i tvil om turen er en del av opplæringen, må det gjøres en konkret vurdering. Indikasjoner på at turen er en del av opplæringen, er om

  • den foregår i skoletiden
  • den kan relateres til læreplanene
  • lærere er med på turen og mottar lønn

Turer som er en del av opplæringen

Når turen er en del av opplæringen, gjelder blant annet skolens ordensreglement. Sanksjoner som bortvisning/hjemsendelse må derfor gå frem av ordensreglementet.

Elever som ikke er med på en skoletur, skal få tilbud om et alternativt opplæringstilbud på skolen. Skoleeier er ansvarlig dersom det oppstår uhell, og skal ha en ulykkesforsikring som dekker alle elevene som er med på skoleturen.

Hvis skoleturen er delvis lagt til skoletiden og delvis til fridager, kan skolen velge å ta betalt for den delen som foregår på fridager. Skolen må da legge til rette for at det er mulig for elever å kun delta i skoletiden, for eksempel med gratis transport hjem.

Dersom foreldre foreslår å bidra til en tur som krever mer penger enn det skolen kan bruke, har skolen likevel et ansvar for at foreldreinnsamlingen foregår på lovlig måte, og bidragene er frivillige og anonyme.

Turer som ikke er en del av opplæringen

Opplæringsloven gjelder bare for turer som er en del av opplæringen. Det betyr at private turer ikke omfattes av gratisprinsippet i opplæringsloven § 2-15 og § 3-1. Dette er gjerne turer som arrangeres av foreldre og som legges utenom vanlig skoletid.

Elever har en plikt til grunnskoleopplæring, jf. opplæringsloven § 2-1. Dersom elever skal delta på private turer i skoletiden må hver enkelt elev søke om permisjon fra opplæringen etter opplæringsloven § 2-11.